Algemene Voorwaarden

Algemeen

 1. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 2. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met Casa dell’Arte tot stand gekomen.
 3. Deze overeenkomst heeft betrekking op de op de aanmeldingsformulieren of op de site vermelde activiteiten alsmede op de inhoud van de beschikbare lesinformatie.
 4. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.
 5. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist de directie na overleg met het bestuur.
 6. Tijdens alle activiteiten uitgaande van de Casa dell’Arte, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Casa dell’Arte als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een W.A.verzekering.
 7. Casa dell’Arte is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten.
 8. Aan eventuele getuigschriften, uitgaande van Casa dell’Arte, zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.

Inschrijven

 1. Inschrijven is alleen en uitsluitend mogelijk via de internetsite, www.casadellarte.nl.
 2. Het is niet mogelijk om telefonisch in te schrijven.
 3. Het is niet mogelijk gratis of tegen betaling één of meerdere lessen als proefles te volgen.
 4. Een inschrijving geschiedt voor een volledige cursus, lezing rondleiding, of stadswandeling en is bindend.
 5. De datum waarop Casa dell’Arte het aanmeldingsformulier ontvangt, is bepalend voor plaatsing in een cursus, lezing, rondleiding, of stadswandeling.
 6. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 7. Voor alle cursus, lezing, rondleiding, of stadswandeling geldt: vol is vol.
 8. Als een cursus, lezing, rondleiding, of stadswandeling is volgeboekt krijgt u bericht.

Offertes

 1. Alle offertes van Casa dell’Arte zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Casa dell’Arte kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Casa dell’Arte daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Casa dell’Arte anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Casa dell’Arte niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Verzuim, tussentijds beëindigen en annuleren 

 1. Het verzuim van een cursus, lezing rondleiding, of stadswandeling geeft geen recht op het inhalen van de les, lezing of excursie, dan wel gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld.
 2. Het tussentijds door de deelnemer beëindigen van een cursus leidt in beginsel niet tot restitutie van het cursusgeld.
 3. Het door de deelnemer beëindigen van een cursus geeft geen recht op het aanhouden van een tegoed of de mogelijkheid tot het volgen van het cursus op een later tijdstip of in een ander seizoen.
 4. In uitzonderlijke gevallen en dan uitsluitend in zwaarwegende omstandigheden en uitsluitend voorzien van schriftelijk bewijs, zoals een doktersverklaring of een overlijdensverklaring e.d., kan de deelnemer of de erven een schriftelijk verzoek tot annulering met restitutie van (een deel) van het inschrijfgeld indienen. Het is vervolgens aan de directie ter beoordeling of dit verzoek gehonoreerd wordt.
 5. Inschrijvingen voor eenmalige activiteiten, zoals stadswandelingen en rondleidingen kunnen na een boeking niet meer worden geannuleerd. Restitutie van inschrijfgeld is derhalve niet mogelijk. Wel mag u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan.
 6. Inschrijvingen voor cursus kunnen worden geannuleerd tot 3 weken voor de aanvang van het desbetreffende cursus. Een cursus bestaat uit minimaal twee bijeenkomsten.
 7. Bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de cursus wordt geen restitutie van het inschrijfgeld verleend. Wel mag u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan.
 8. Bij inschrijving voor een cursus die start binnen 3 weken voor aanvang van de desbetreffende cursus is het dus niet meer mogelijk te annuleren met restitutie van het cursusgeld. Wel mag u uw plaats zelf aan een ander in uw eigen omgeving afstaan.
 9. Annuleren is alleen en uitsluitend schriftelijk mogelijk, gericht aan het secretariaat van Casa dell’Arte.
 10. Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van het cursus, wordt, indien van toepassing, het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd onder aftrek van annulerings­kosten en eventuele administratie- en portokosten.
 11. Indien bij annulering tot 3 weken voor aanvang van het cursus het inschrijfgeld nog niet is voldaan, blijven de annuleringskosten als betalingsverplichting staan en moet u deze betalen.
 12. De eerder genoemde annuleringskosten bedragen € 20,- per persoon en per activiteit. Bij activiteiten onder de  € 50,- geldt een bedrag van € 10,-.

Betalen

 1. Betaling bij Casa dell’Arte geschieden voor aanvang van de activiteit.
 2. In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan de Casa dell’Arte de deelnemer de (verdere) toegang tot de desbetreffende activiteit ontzeggen.
 3. Bij blijvende niet (volledige) nakoming van de betalingsverplichting wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de (volledige) betalingsverplichting van de deelnemer.
 4. Bij blijvende niet (volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.

Algemene cursusinformatie

 1. De cursus, lezing, rondleiding, of stadswandeling vindt alleen doorgang bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van Casa dell’Arte.
 2. Alle op de site en/of overzichten genoemde data zijn indicatief en kunnen verschuiven. Aan deze genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Casa dell’Arte behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals data, locatie, docent etc.) zonder restitutie van gelden.
 4. Casa dell’Arte is gerechtigd om haar moverende redenen een gehele of gedeeltelijke cursus af te gelasten. Casa dell’Arte is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Alle reeds betaalde inschrijfgeld wordt dan gerestitueerd pro rato.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn eventuele reis-, verblijfs- en toegangskosten voor rekening van de deelnemer.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle activiteiten in musea exclusief de toegang tot het museum. Indien u in het bezit bent van een Museumkaart is de entree vaak (maar niet altijd) gratis. Een Museumkaart wordt derhalve aanbevolen.

Overige bepalingen

 1. Indien er sprake is van een kortingsactie is deze enkel en alleen geldig binnen de op de site of op de brochure vermelde periode, en dan enkel en alleen bij betaling via iDeal.
 2. Bij verminderde validiteit dient u ons van te voren te bellen en te informeren naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit. Bij verzuim hiervan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kunt u na aanvang van de activiteit geen rechten tot annuleren meer doen gelden.
 3. Alle cursus locaties van Casa dell’Arte zijn rookvrij.